banner background

 

 

Disclaimer

De informatie op www.mcz.nu wordt regelmatig aangevuld. Ondanks de constante zorg en aandacht die MCZ aan de samenstelling van deze websites besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze websites wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door MCZ op de www.mcz.nu  worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze websites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MCZ. Ook niet via een eigen netwerk.

MCZ kan er niet voor instaan dat de informatie op www.mcz.nu geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

MCZ sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.mcz.nu, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.mcz.nu te kunnen raadplegen.